Dîê Vâmpîrîn Elêvîn

 

Nâmê:

Elêvîn

Altêr:

1028

Gêschlêcht:

wêîblîch

Hâârfârbê:

Mênschlîchê Fôrm = wêîß

Vâmpîrîschê Fôrm = schwârz

Hâârlängê:

 êtwâ bîs zûr Brûst

Aûgênfârbê:

Mênschlîchê Fôrm = blâû

Vâmpîrîschê Fôrm = rôt

Hâûtfârbê:

lêîchênblâss

 

Dîê bêsêêltê Vâmpîrîn îst êînê Vêrschmêlzûng âûs rîttêrlîchêr Nâhkämpfêrîn,dîê bêî Tâgê gêschîckt mît dêm Schwêrt îhrê Gêgnêr în dîê Schrânkên wêîst,

währênd sîê bêî Nâcht âls vêrrûchtês, dîâbôlîschês Râûbtîêr îhrê Opfêr rêîßt ûnd sîch mît blûtîgên Küssên êîn schâûrîgês Gêfôlgê êrschâfft.

 

 

 

 

(mênschlîchê Fôrm)

 

 

(Vâmpîrîschê Fôrm)

21.12.06 16:52

bisher 0 Kommentar(e)     TrackBack-URL

Name:
Email:
Website:
E-Mail bei weiteren Kommentaren
Informationen speichern (Cookie)

Die Datenschuterklärung und die AGB habe ich gelesen, verstanden und akzeptiere sie. (Pflicht Angabe)


 Smileys einfügen